NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

A. Operatori: Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE, noi,

Asociația Zestrea Bisoceana, cu sediul în sat Bisoca, com. Bisoca, nr 34, jud Buzău, România și Artă și Tradiții Bisocene SRL cu sediul în sat Bisoca, com. Bisoca, nr 30, jud. Buzău, România, (denumiți în continuare „Noi” și/sau “Zestrea Bisoceană”), în calitate de operatori asociați de date cu caracter personal, vă informăm prin prezenta cum, când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, condițiile în care le putem dezvălui altora și cum le păstrăm în condiții de siguranță.

Zestrea Bisoceană își ia angajamentul față de orice persoane sau entitate care îi furnizează date cu caracter personal că asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile în acest domeniu.

B. Definiții

Datele cu caracter personal reprezintă informațiile care identifică o persoană fizică sau care o fac cel puțin identificabilă. Datele cu caracter personal sunt împărțite în date generale (nume, prenume, elefon, adresă etc.) și date sensibile (serie și număr buletin / pașaport, cod numeric personal, date privind starea de sănătate, date privind apartenența sindicală etc.). Prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea (simpla vizualizare/accesare), utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată reprezintă orice persoană fizică sau repreentant legal al unei entități ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către sau pe seama Zestrea Bisoceană.

C. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată Persoana vizată reprezintă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate. În vederea respectării principiului anterior enunțat, pentru a prelucra datele cu caracter personal, angajații trebuie să se asigure că:

● există o bază legală pe care se întemeiază prelucrarea;

● prelucrarea nu aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate;

● persoanelor vizate le-a fost furnizat conținutul minim de informații privind activitățile de prelucrare.

Verificările punctuale cu privire la respectarea cerințelor de mai sus vor fi făcute de către angajații care iau decizia finală privind necesitatea și modalitatea de realizare a prelucrării prin raportare la scopul avut în vedere.

D. Procesăm datele cu caracter personal pentru scopuri specifice.

În calitatea dumneavoastră de reprezentant legal, împuternicit, persoană de contact, persoană fizică, donator sau client vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

a) buna desfășurare a contractului încheiat cu organizația sau entitatea pe care o reprezentați/în numele căreia acționați;

b) conformarea la regulile, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile care ni se aplică, sau pentru a aplica legea și a coopera cu autoritățile competente, inclusiv dar nu limitat la autoritățile fiscale și judiciare.

c)În îndeplinirea atribuțiilor de zi cu zi, atunci când este necesar și prestarea de servicii sau acțiuni conform relațiilor contractuale stabilite cu Zestrea Bisoceană precum donațiii persoane fizice sau juridice, comenzi în magazinul online, beneficiari reali ai programelor desfășurate, etc

d) pentru negocierea în vederea încheierii sau pentru executarea unui contract cu persoana vizată;

e) pentru a respecta o obligație legală;

f) pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, prevăzut în legislația UE sau în legislația națională;

g)pentru a proteja interesele vitale ale unei persoane fizice;

h)în scopul intereselor legitime ale noastre, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil;

i)cu consimțământul persoanelor fizice în cauză.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru buna desfășurare a contractului (inclusiv interacțiunile din etapa pre-contractuală) încheiat cu entitatea pe care o reprezentați / în numele căreia acționați și pentru respectarea angajamentelor noastre juridice ca parte contractantă.

În plus, vom putea prelucra datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, precum prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor asociate activității noastre;

SAU în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

SAU gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de informări cu privire la activitatea noastră și/sau analiza în scopuri statistice sau în alte scopuri pentru a ne dezvolta produsele, pentru a înțelege comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și pentru a analiza, dezvolta și îmbunătăți activitatea noastră;

SAU prestarea serviciilor de către Zestrea Bisoceană și îndeplinirea atribuțiilor angajaților, spre exemplu: colectarea unor date personale cu caracter sensibil, cum ar fi date de sănătate, pentru desfășurarea campaniilor de marketing, în lipsa unei cerințe legale exprese în acest sens; generarea unor rapoarte (de ex., liste în Excel) în care sunt incluse mai multe categorii de date decât cele strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin generarea raportului.

De asemenea, datele colectate nu vor fi supuse altor activități de prelucrare suplimentare față de cele stabilite inițial. În măsura în care se vizează o prelucrare suplimentară, persoana vizată va fi informată în legătură cu noua activitate vizată de prelucrare, cu o perioadă de timp rezonabilă înainte de începerea propriu-zisă a prelucrării vizate. Ori de câte ori folosim acest temei juridic pentru a procesa date cu caracter personal, evaluăm interesele noastre pentru a ne asigura că nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În plus, aveți dreptul de a contesta această procesare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Drepturile dumneavoastră”.

E. Putem dezvălui datele cu caracter personal unor terțe părți pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând afiliații și partenerii noștri, cum ar fi:

– parteneri și băncile acestora în vederea transferului de bani;

– furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, procesare, training, depozitare, arhivare, asistență clienți;

– consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați; – autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice relevante pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile.

F. Drepturile dumneavoastră: Garantăm drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal.

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, garantăm respectarea drepturilor dumneavoastră:

– dreptul de acces – puteți solicita o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare, sccopul,destinația, etc.;

– dreptul la rectificare – puteți solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

– dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat – puteți solicita ștergerea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare,

datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; vom analiza cererea în funcție de motivele care o justifică și vă vom informa în termenul-limită legal despre stadiul soluționării acesteia. În general, la data expirării termenului de stocare , așa cum au fost ele descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi fie șterse, fie anonimizate. Ne puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.

– dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care

(i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal,

(ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării,

(iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță,

(iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

– dreptul de a vă opune prelucrării – aveți dreptul de a vă opune, pe motive legate de situația dumneavoastră specifică, procesării datelor cu caracter personal pe baza interesului legitim – punctul B de mai sus; cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra

datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneav curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

– dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege. Nu folosim mijloace automate în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate de către persoanele vizate printr-o cerere transmisă la sediul Asociatiei Zestrea Bisoceană sau la adresa de e-mail: gdpr.zestreabisoceana@gmail.com.

G Păstrăm datele cu caracter personal pe o perioadă limitată.

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

H. Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate

Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere. În acest sens Zestrea Bisoceană trebuie să evite stocarea documentelor ce conțin date cu caracter ersonal pe stațiile personale și să folosească datele stocate în aplicațiile centralizate pentru a evita riscul utilizării unor date inexacte.

I. Deținem măsuri rezonabile de asigurare a securității datelor cu caracter personal

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

J. Încălcarea securității datelor

O încălcare a securității datelor se produce atunci când datele pentru care Zestrea Bisoceană este responsabilă suferă un incident de securitate care duce, în mod accidental sau ilegal, la compromiterea confidențialității, a disponibilității sau a integrității datelor cu caracter personal (de ex., distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizate a datelor cu caracter personal).

Incidente de securitate pot surveni, de ex., în urma unor atacuri cibernetice, dar și atunci când este pierdut un echipament (de ex., telefon laptop, etc.) pe care sunt salvate date cu caracter personal sau când este trimis din greșeală un e-mail în care sunt incluse date cu caracter personal unei alte persoane decât destinatarului intenționat. Orice angajat care ia cunoștință de un incident de securitate ce poate conduce la afectarea datelor cu caracter personal trebuie să anunțe de îndată conducerea Zestrea Bisoceană. Conducerea Zestrea Bisoceană, împreună cu responsabilul de IT, analizează incidentul, apoi stabilește și implementează măsurile necesare eliminării consecințelor respectivului incident. Dacă există probabilitatea ca încălcarea să prezinte un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Zestrea Bisoceană are obligația să înștiințeze Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de cel mult 72 de ore de la momentul la care a luat cunoștință de încălcare.

Dacă încălcarea securității datelor prezintă un risc ridicat pentru persoanele fizice afectate, atunci trebuie să fie informate și toate aceste persoane (cu excepția cazului în care s-au aplicat măsuri de protecție tehnice și organizatorice eficace sau alte măsuri care asigură faptul că riscul nu mai este susceptibil să se materializeze).

Zestrea Bisoceană ține un registru privind incidentele de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv a măsurilor stabilite și luate pentru remedierea consecințelor acestor incidente.

K. Datele de contact ale Operatorului

Dacă aveți întrebări referitoare la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul să ni le adresați în scris la adresa poștală: Asociatia Zestrea Bisoceană, sat Bisoca, com. Bisoca, nr 34, jud. Buzau, România sau pe email la adresa gdpr.zestreabisoceana@gmail.com

L. Autoritatea de supraveghere: de asemenea, dacă cererea dumneavoastră nu a fost soluționată au dacă nu sunteți mulțumit, puteți sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. (http://www.dataprotection.ro/)